github 欢迎star:https://github.com/apanly/open_kf_v1

编程浪子 8d09347b4b 更新 'README.MD' 2 months ago
common b972b67f81 init 1 year ago
console b972b67f81 init 1 year ago
docs 45b8f886e9 init 1 year ago
www b972b67f81 init 1 year ago
.gitignore b972b67f81 init 1 year ago
LICENSE b972b67f81 init 1 year ago
README.MD 8d09347b4b 更新 'README.MD' 2 months ago
composer.json b972b67f81 init 1 year ago
composer.lock b972b67f81 init 1 year ago
composer.phar b972b67f81 init 1 year ago
init b972b67f81 init 1 year ago
requirements.php b972b67f81 init 1 year ago

README.MD

编程浪子开源云客服

前提说明

本系统不在维护,因为正在开发更好的版本,所以本系统不在维护,大家可以根据自己实际情况选用,敬请期待新的版本面世

环境准备

启动websocket

  • php console/server_jobs/start.php start

账号说明

  • 管理员测试账户 用户名:54php.cn 密码:123456
  • 客服测试账户 用户名:54php.cn 密码:123456

客服系统如何使用

  • 在websocket 服务启动之后,登录客服系统,点击 开始上班。 就可以进行沟通了

展示图

  • 统计首页
  • 客服登录地址
  • 首页
  • 客服系统

参考文档